<tr id="kmc2u"><optgroup id="kmc2u"></optgroup></tr>
<rt id="kmc2u"><small id="kmc2u"></small></rt>
<acronym id="kmc2u"></acronym>
<rt id="kmc2u"><center id="kmc2u"></center></rt>

Turizm

Urumqi'de kiral?k sahne elbiseleri pazar?

14.10.2019

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulu?unun 70. y?ldönümü, dans ve ?ark? memleketi olarak bilinen Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin çe?itli yerlerinde zengin içerikli sanat gösterileriyle kutland?. Çe?itli sahne elbiseleri pazarda kiral??a ç?kar?ld?. Özellikle Çin motifleri ta??yan sahne elbiseleri halk aras?nda yo?un ilgi gördü.

K?sa süre önce Xinjiang'?n merkezi Urumqi'deki Huifeng Ticaret Merkezi ve Jinquan Plaza'da yer alan kiral?k elbise pazar?n? ziyaret ettik. Çok say?da dükkan sahibi bize, geçen Eylül ay?nda sahne elbiseleri sipari?lerinde büyük art?? görüldü?ünü, sipari?ler aras?nda k?rm?z? abiye, Zhongshan ceketi, Han stili elbise, el nak??l? elbise gibi Çin motifleri ta??yan sahne elbiselerinin ço?unlu?u olu?turdu?unu, önceden sipari? verilmedi?i takdirde elbiselerin sa?lanamad???n? anlatt?.

Bir kiral?k elbise dükkan?n?n sahibi Zong Fuling ?öyle konu?tu:

"Bayram tatili öncesi kollektif gösteriler önemli yer tutarken, 20 tak?m? a?k?n k?rm?z? elbise sipari?i ald?m. Çok say?da elbiseyi kiraya verdim. Bayram s?ras?nda dü?ün k?yafeti kiralayanlar?n say?s? da çoktu. Ayr?ca Çin stili k?rm?z? elbise ve ejder desenli elbiseler çok say?da yeni mü?terinin ilgisini çekti."

Xinjiang Xiaomaodou Kültür ve Medya Anonim ?irketi Müdürü Lu Yanglin'in verdi?i bilgiye göre, Çin k?rm?z?s?, yiv tasar?m?, ?akay?k deseni gibi Çin unsurlar?n? ta??yan k?yafetler mü?terilerin büyük be?enisini kazand?. ?irket milli bayram? kar??lamak için erkenden K?z?l Ordu sahne k?yafeti, klasik sahne k?yafeti ve Çin tarz?ndaki k?yafetleri sat?n ald?. Sat?n al?n?r al?nmaz k?yafetlerin hepsi bayram öncesi kiraya verildi ve k?yafetler iade edildikten sonra dükkanda ask?ya asmaya vakit kalmadan tekrar kiraya verildi.

Xinjiang'da gittikçe çok say?da ki?i, sanat etkinliklerinin kiral?k elbise pazarlar?na getirdi?i yararlardan faydalan?yor. Zong Fulin, "Bu y?l kiral?k elbise pazar?nda durum geçen y?la göre çok daha iyi. Buraya gelip elbise kiralayanlar?n ço?u sanatseverlerden olu?uyor. Onlar?n aras?nda genç ö?renciler de var. Halk?n ya?am seviyesinin yükselmesiyle birlikte ilgi duyduklar? alanlar da geni?liyor" dedi.

Lu Yanglin, sahne k?yafetleri kiralaman?n d???nda, çok say?da gencin dükkana gelip Han stili elbiseleri seçip denediklerini ve hatta sat?n almak istediklerini belirtti. Lu; "Çok say?da genç Han stili elbiseleri giyerek sergilemeyi istiyor. Ayr?ca çok say?da ki?i de bu elbiselerle sanatsal foto?raflar çektirmeyi seviyor." ifadelerini kulland?.

Günümüzde, Urumqi sokaklar?nda nak??l? Han stili elbise, Zhongshan ceketi gibi geleneksel k?yafetlerle modern tasar?ml? k?yafetlerin kayna?mas?ndan olu?an sokak manzaralar?na s?k s?k rastlan?yor. Bu tür k?yafetler yeni moda haline geldi. Ayr?ca kiral?k k?yafet dükkan sahipleri gittikçe artan piyasa talebini kar??lamak amac?yla Çin özelliklerini yans?tan daha çok k?yafetleri tasarlamaya çal???yor.

Lu Yanglin, "Moda durumuna göre k?yafetlerde daha çok Çin motiflerini yans?tmaya çal???yorum." diyor.

真实赌博app 皇家棋牌平台首页| 大眼棋牌下载| 捕鱼开户38下载| 中顺棋牌首页| 乐谷棋牌游戏下载